Київ

Вступ до аспірантури у Києві розпочато набір на бюджет

Шановні колеги!
Запрошуємо дослідників до вступу в аспірантуру, докторантуру та на постдок з історії науки і техніки на цей рік в наш інститут.
Детальна інформація за тел.
Завідувач Відділу кадрів та аспірантури – Тимофеєва Олена Олександрівна
044-486-71-42, 099 408 14 44

Правила прийому до аспірантури в
Інституті досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України у 2022 році

До аспірантури на очну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії:
а) галузь знань – 03 – гуманітарні науки:
–  спеціальність 032 – історія та археологія, спеціалізація історія науки і техніки.
б) галузь знань – 05 – соціальні та поведінкові науки:
–  спеціальність 051 – економіки, спеціалізація наукознавство та інноватика.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету України – за державним замовленням.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, в аспірантурі здійснюється:

за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України;
Аспіранти очної форми навчання:
отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
забезпечуються медичним обслуговуванням в медичних закладах НАН України (розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016 № 310);
іногородні аспіранти забезпечуються проживанням в гуртожитках на час навчання в аспірантурі (розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016 № 310).
Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:

заяву на ім’я директора Інституту в паперовій формі;
список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності;
копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (з додатком);
протоколи кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи в якій вступник до аспірантури навчається, або працює;
автобіографія;
4 фотокартки 3х4;
копія паспорта та ідентифікаційного коду;
копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за місцем роботи;
міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності);
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
оригінал диплома про повну вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.
Трудова книжка (за наявності)  із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в 10 денний термін після зарахування до аспірантури.
Згода на збір та обробку персональних даних.
Всі документи подаються у файловій папці.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
Іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Іспит з іноземних мов (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 100 баловою шкалою, яка переводиться в національну 4-бальну шкалу

 Оцінка
за баловою шкалою, Оцінка
за національною
шкалою
90—100 5 (відмінно)
75—89 4 (добре)
60—74 3 (задовільно)
0—59 2 (незадовільно)

Незадовільна оцінка з будь-якого вступного іспиту є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань.

У разі одержання однакової кількості балів переважне право  надається вступникам, які отримали найвищу оцінку за іспит зі спеціальності та мають складені кандидатські іспити, міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1-С2 та вище, мають наукові публікації у фахових виданнях та у виданнях  включених до міжнародних наукометричних баз, мають досвід міжнародного стажування.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія Інституту приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією Інституту відповідного рішення.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12 місяців.
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються до 10 вересня 2021 р. за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 60, кім 913, телефон для довідок: (044) 486-71-42 (Олена Олександрівна).
Вступні випробування до аспірантури проводяться з 10 по 28 вересня 2022 року.

Зарахування до аспірантури з 01 листопада 2022 року.

Вступників до аспірантури Інститут забезпечує кваліфікованими науковими керівниками, консультантами з обраної спеціальності, а також курсами з підготовки і складання кандидатського мінімуму з іноземної мови, філософії та обраної спеціальності.

Вступ до аспірантури на бюджет у Києві

Під час війни незаконно в місті Київ звільнили директора департаменту культури – Яну Барінову

Яна Барінова заявила, що її незаконно звільнили з посади директорки культури КМДА згідно з розпорядженням Київського міського голови від 18.03.2022 року № 152. Про це вона пише на своїй сторінці у фейсбуці.

«З моменту мого вступу на посаду і до сьогодні у керівництва не виникало жодних управлінських зауважень ні до мене, як до керівника Департаменту, ні до ефективності та продуктивності діяльності усієї муніципальної мережі у сфері культури», — зазначає Яна Барінова.

За її словами, звільнення відбулося на підставі доповідної записки заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського, зміст якої невідомий для Барінової. Також вона наголошує, що у розпорядженні відсутнє юридичне обґрунтування.

З 22 березня виконання обов’язків директора департаменту культури КМДА покладено на Володимира Моцюка, який нині є заступником директора департаменту, начальника управління у справах національностей та релігій.

Про правду, війну і досвід

Про правду

Ти працюєш, плануєш, реалізовуєш проекти, взаємодієш із експертними середовищами, спільнотами, розбудовуєш систему муніципального культурного менеджменту, активуєш програми креативних індустрій та культурних інновацій, бо Київ є унікальним у світовому мистецтві й неповторним за стилем. У всьому. Зараз і без перебільшень. Плануєш дії по перезавантаженню законодавства у сфері культури. І наче все зрозуміло й складно водночас. З тобою найрідніші люди у Всесвіті – батьки, донечка, рідні, друзі. Команда і недруги (як без них) – то баланс. Ти живеш.

Про війну

І настає злам. Все, що є і буде – то «до» і «після». Горе мільйонів. Ти – матір-одиначка, евакуюєш тринадцятирічну доньку, дистанційно працюючи та вирішуючи нагальні питання культури та гуманітарних потреб у часи війни, плануєш повернення в Київ. Переплановуєш діяльність Департаменту культури з пріоритетами у посиленні юридичної діяльності (розробці нормативно-правових актів на підтримку столичної культури у військовий час), організаційної та міжнародної активізації (розробка координаційних платформ входу для підтримки діячів галузі та сфери культурної дипломатії). Ти вмираєш і народжуєшся знову.

Про досвід

Раптом, але очікувано, ти дізнаєшся, що звільнена. Так, Розпорядженням № 152 від 18.03.2022 року. На підставі доповідної записки заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриевский від 18.03.2022 року. Зміст мені не відомий. І це не може бути підставою звільнення. З моменту мого вступу на посаду і до сьогодні у керівництва не виникало жодних управлінських зауважень ні до мене, як до керівника Департаменту, ні до ефективності та продуктивності діяльності усієї муніципальної мережі у сфері культури. І головне, у документі не вказані правові підстави та причини мого звільнення, відсутнє юридичне обґрунтування. Просто вписаний Кодекс законів про працю України (без статті) і Закон України «Про державну службу» (без посилання на статтю Закону). Дивно. Незаконно з порушенням всіх трудових норм. В будь-якому звільненні зі сторони уповноваженого органу повинно бути з поясненням для працівника про причини та підстави звільнення. Якщо всіх будуть звільняти тільки доповідними записками, то навіщо нам тоді трудове законодавство? Так от, я ні разу в час війни не отримувала жодних інструкцій від свого керівництва щодо будь-яких застережень відносно мого дистанційного управління процесами в департаменті. 24 години на добу, як до нашої спільної трагедії, так і після, я на постійному зв’язку. То як таке можна зрозуміти? Як недолугу дезінформацію, злочинну некомпетентність чи завідомо продуману маніпуляцію, застосовану відносно мене, користуючись обставинами? Щоб з’ясувати реалії, направлю звернення до керівництва задля спростування незаконності та порушень моїх прав.

Замість післямови

Моїм материнським обов’язком є турбота про доньку, аби вона змогла певний період жити далі на відстані без мене, коди я повертаюсь в Київ. У такі складні, «темні» часи, дотримання законодавства має бути обов’язком державотворців, муніципальних посадовців. Моїм загальнолюдським обов’язком є продовжувати працю для посилення гуманітарної та культурної позиції України (від міжнародного до локального рівнів). Діятиму далі своїми знаннями, вміннями, правдою і досвідом у період війни і після перемоги. Українці, об’єднуймося всередині, як світ навколо України!

Джерело: Фейсбук

Кадиров під Києвом доручав своєму спецназу викрасти українських дітей.

Послухайте, що йому повідомляють на 20 секунді цього відео. «І одразу по зухвалому підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але на жаль дітей там не виявилося».

Дітей із дитбудинку мабуть хотіли використати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова.

Відео тут

У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях

9 березня в Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях.

Якщо у жителів немає доступу до мережі інтернет, то можна залишити заявку на порталі. Адміністрація порталу зв’яжеться і повідомить про наступні кроки.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDTO) Києва, заступник Віталія Кличка Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.

“Запрошую провайдерів приєднуватися до проекту і спасибі тим, хто вже з нами.

Всі новини та укриття по Wi-Fi буду публікувати на цьому каналі. На зв’язку!”,- написав Оленич.

Величезна черга з чоловіків вишикувалася біля Солом’янського військкомату


У вівторок, 22 лютого біля військкомату в Солом’янському районі Києва утворилася величезна черга з чоловіків. За словами чергового, проходить мобілізація у зв’язку з війною. Про це, як передає “Типовий Київ”, на своїй сторінці у Facebook написала киянка Людмила Янкіна. “Ситуація під військкоматом. Людей дуже багато. Слова чергового “мобілізація у зв’язку з війною”, – написала жінка. Під дверима військового комісаріату Солом’янського району зібралося кілька десятків чоловік різного віку. В осному, тут стоять чоловіки середнього віку, які готові йти воювати за волю України. Втім, на фото ми бачимо і молодь, яким також небайдужа доля нашої країни. Люди розділилися на два полюси. Хтось каже, що це по-українськи, а хтось дивується, мовляв в країні що, ввели воєнний стан.

Джерело: khreschatyk.news

Столичне метро: Майже три місяці ремонтуватимуть ескалатори на одній із станцій

У Києві в середу, 23 лютого, розпочнеться почерговий ремонт двох ескалаторів на станції метро “Контрактова площа”. Роботи продовжуватимуться до 16 травня 2022 року.

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства “Київський метрополітен”. Востаннє ескалатори оновлювали в 2007 році.

“У середу, 23 лютого, на станції “Контрактова площа” розпочнеться плановий почерговий ремонт двох ескалаторів. Роботи триватимуть до 16 травня 2022 року. Капітальний ремонт проводять після пробігу 150-160 тисяч км, підйомний механізм повністю розбирається, а зношені деталі заміняються. Ескалатори на станції “Контрактова площа” були введені в експлуатацію в 1976 році, – уточнили в пресслужбі.

Крім того, в пресслужбі додали, що відповідні роботи продовжуються на станціях “Лук’янівська” та “Олімпійська”.

Нагадаємо, у Києві у разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста, зокрема метрополітен, працюватиме відповідно до спеціального мобілізаційного плану. Сьогодні перевезення пасажирів здійснюються у штатному режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на кілька станцій столичного метрополітену поміняють режим роботи. У ранкові та вечірні години один із двох вестибюлів на них працюватиме в автоматизованому режимі.

Джерело: obozrevatel.com

Метеорологи повідомили, що у столицю на місяць раніше кліматичної норми прийшла метеорологічна весна

Метеорологи повідомили, що у столицю на місяць раніше кліматичної норми прийшла метеорологічна весна.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Починаючи з 6 лютого за даними спостережень метеостанції середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С.

Відзначається, що це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми.

Зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

За прогнозами Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними.

Джерело: pravda.com.ua

Мер Віталій Кличко: У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки

Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині полеглого на Донбасі киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам

Слова співчуття Кличко розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

“35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі”, – нагадує очількик Києва.

За словами Кличка, без батька залишились три донечки, наймолодшій з яких усього півроку.

“Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. А чимало українців чули його пісню, присвячену загиблим воїнам, “Спіть, брати мої”. Світла пам’ять Герою…Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя”, – додав Кличко.

Джерело: censor.net

ДСНС: У Києві розпочалась комплексна перевірка системи цивільного захисту

У Києві розпочалась комплексна перевірка територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“У Києві розпочалася комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб, яка триватиме з 14 по 25 лютого.

Тож, 14 лютого відбулася установча нарада під головуванням заступника Голови ДСНС України Романа Примуша, Заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та начальника управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України Тараса Поліщука. Під час наради обговорювалось планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході перевірки, комісією ДСНС України, буде перевірено організацію оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організацію збору, обробки та інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій, стан засобів зв’язку та організацію заходів з евакуації. Буде оглянуто стан інженерного захисту територій, укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. Також, буде перевірено стан організації забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій; організацію медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Звернуть увагу на створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну і найголовніше – перевірять організацію робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

Джерело: censor.net